Błędny decyzjonizm

Wolność jest często sprowadzana do aktu podejmowania decyzji. Stojąc przed wyborem, człowiek decyduje: „tak” lub „nie”. Ciekawą myśl o niewystarczalności tego stanowiska podsuwa nam kard. J. Ratzinger. „Nie jest tak, że mogę powiedzieć jedynie »tak« bądź »nie«. Zasadniczo rzecz biorąc, jesteśmy zatem zdania, że gdy człowiek nie mówi »nie« wobec zła, jest już pozbawiony wolności, że dochodzi wówczas do wypaczenia wolności. Wolność swą wielką twórczą przestrzeń znajduje wszak dopiero w sferze dobra. Miłość jest twórcza, prawda jest twórcza – dopiero w tej sferze otwierają się mi oczy, dopiero tam mogę poznać tak wiele spraw”1. Choć powołaniem człowieka jest odrzucać zło i wybierać dobro, to nie jest to jednak decyzjonizm, w którym wiara sprowadza się do nieustannego wypowiadania „tak” lub „nie”.

Oddajmy ponownie głos kard. J. Ratzingerowi: „Gdy patrzymy na życie wielkich ludzi, na życie świętych, możemy dostrzec, jak w biegu dziejów twórczo ujawniają oni zupełnie nowe możliwości ludzkie, których nigdy nie zauważyliby wewnętrznie ślepi czy tępi. Innymi słowy, wolność rzeczywiście przejawia swe działanie, gdy w wielkiej sferze dobra rozwija coś jeszcze nieodkrytego, poszerzając nasze możliwości. Natomiast zatraca samą siebie, gdy uważa, że swą wolę potwierdza tylko przez negowanie. W takiej sytuacji bowiem używam swej wolności, ale jednocześnie ją wypaczam”2.

Wolność zatem to nie tylko decyzjonizm, lecz to realizowanie dobra. Być wolnym, to wejść na drogę realizacji człowieczeństwa i pełnienia woli Bożej. Wolność wiary świętych pokazuje nam świat Boga, świat niezrozumiały dla tych, którym wiara kojarzy się wyłącznie z zakazami. Jest to świat niedostępny dla ludzi bojących się, że Bóg odbierze im część życia, że będzie żądał nieustannych poświęceń. Wolność będąca realizowaniem dobra to nie jedynie prosty, jednorazowy wybór, lecz pójście za Bogiem drogą prowadzącą człowieka do świętości. Tak pojmowana wolność wymaga nieustannego słuchania Boga i siły w kroczeniu za Jego głosem, co wyraża się w sformułowaniu: „być posłusznym Bogu w wierze”.